Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên: Tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Chuyên mục: Đảng - Đoàn thể | Đăng ngày: 18/05/2020

 Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 113-KH/TU, ngày 22/7/2019 của Tỉnh ủy Phú Yên về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch số 07-KH/TU, ngày 30/8/2019 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh về đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở và đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau thời gian chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ Đại hội theo quy định, hướng dẫn của Đảng cấp trên. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, chiều ngày 13/5 và ngày 14/5/2020, Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Phú Yên đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội có mặt 128 đảng viên trên tổng số 129 đảng viên của Đảng bộ được triệu tập và sự hiện diện của 07 quần chúng ưu tú được giới thiệu từ các chi bộ thuộc Đảng bộ; Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

Thực hiện đạt và vượt Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2015 – 2020, đại hội đã thống nhất nhận định: Đảng uỷ Sở và cấp uỷ các chi bộ đã chủ động và tích cực triển khai thực hiện các mặt công tác; tham gia lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của ngành; Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình đều thực hiện đạt và vượt, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tiếp tục được củng cố và tăng cường; các hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao du lịch và gia đình phát triển với nhiều nội dung và hình thức phong phú phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nổi bật là tổ chức thành công một số sự kiện lớn của tỉnh được lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh và quần chúng nhân dân đánh giá cao.

Đ/c Phạm Văn Bảy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Đại hội

Đảng ủy Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác xây dựng tổ chức đảng được tăng cường, kết nạp đảng mới đạt chỉ tiêu trên giao; thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh.

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và đơn vị; mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với Thủ trưởng cơ quan, Ban chấp hành các đoàn thể được tăng cường, tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hầu hết đều giữ vững và phát huy được phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu trong công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật, lối sống lành mạnh, nhiệt tình trong công tác, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phấn đấu thực hiện đạt và vượt 08 chủ yếu chỉ tiêu trong lĩnh vực chuyên môn và 05 chỉ tiêu chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đại hội đã thống nhất đề ra mục tiêu chung làXây dựng Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thật sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác trên các lĩnh vực văn hoá, gia  đình, thể thao và du lịch; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ của ngành; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CCVC, người lao động; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu về văn hoá, gia đình, thể thao, du lịch Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII đề ra”; 08 chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực chuyên môn và 05 chỉ tiêu chủ yếu trong công tác xây dựng Đảng.

Đ/c Nguyễn Thị Minh Hiền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy

Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo: Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý của ngành; Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng trong toàn Đảng bộ; Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, phát triển đảng viên mới; Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với chi bộ, đảng viên; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí; Lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; Xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp giữa Đảng ủy Sở, cấp ủy chi bộ với thủ trưởng cơ quan, các tổ chức đoàn thể và cấp ủy địa phương.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh chủ chốt trong Đảng ủy Sở

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 03 đồng chí; Bí thư và 01 Phó Bí thư; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí; Chủ nhiệm và 01 Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Phạm Văn Bảy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt toàn thể Đại hội

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

* Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025:

a) Về lĩnh vực chuyên môn: Phấn đấu đến năm 2025:

(1) Chủ động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Thực hiện việc chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp tỉnh nhằm góp phần giáo dục lịch sử, truyền thống và phục vụ phát triển du lịch.

(2) Nâng cao chất lượng, số lượng các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, thông tin lưu động, triển lãm, chiếu bóng để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; số lượt người xem tăng bình quân hàng năm từ 10-15% .

(3) Có 90% gia đình văn hóa; 90% thôn, buôn, khu phố văn hóa; 70% xã, phường, thị trấn văn hóa và 92% cơ quan, đơn vị văn hóa.

(4) Có từ 0,8 đến 01 bản sách/1 người dân trong thư viện công cộng; số lượng bạn đọc đến các thư viện, phòng đọc sách hàng năm tăng bình quân từ 10-15%.

(5)34% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, 26% gia đình thể thao, 540 CLB, điểm tập TDTT.  

(6) Tham gia các giải thể thao toàn quốc và quốc tế, phấn đấu đạt 200 huy chương các loại ( trong đó: Có 02 huy chương quốc tế, 198 huy chương quốc gia, 35 kiện tướng, 125 vận động viên cấp 1), hàng năm có từ 3 – 5 vận động viên được tập trung vào đội tuyển quốc gia.

(7) Đến năm 2025, khách du lịch đến Phú Yên đạt khoảng 4 triệu lượt, trong đó có 40.000 lượt khách quốc tế; Doanh thu du lịch khoảng 4.200 tỷ đồng.             

(8) Thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho ngành.

b) Công tác xây dựng Đảng

(1) 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

(2) Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm: Đảng bộ Sở phấn đấu đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ 5 năm liền; có trên 80% chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó:trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật Đảng.

(3) Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 10 đảng viên mới trở lên.

(4) Cán bộ trong diện qui hoạch được bố trí đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo theo tiêu chuẩn qui định.

(5) Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Sở đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 

Danh sách Ban Chấp hành và các chức danh của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025:

I. Ban Chấp hành:

1- Đồng chí Phạm Văn Bảy - Giám đốc Sở;

2- Đồng chí Nguyễn Ngọc Thái - Phó Giám đốc Sở;

3- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thái - Phó Giám đốc Sở;

4- Đồng chí Trần Doãn Xuân - Phó Giám đốc Sở;

5- Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ngọc - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

6- Đồng chí Nguyễn Trần Vỹ - Chánh Thanh tra Sở;

7- Đồng chí Phạm Thị Kim Anh - Giám đốc Thư viện tỉnh;

8- Đồng chí Lê Trung Hiền - Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh;

9- Đồng chí Lê Hoàng Phú - Chánh văn phòng Sở;

10- Đồng chí Cao Hồng Nguyên - Trưởng phòng Quản lý du lịch;

11- Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban phụ trách Ban quản lý di tích tỉnh.

II. Ban Thường vụ:

1- Đồng chí Phạm Văn Bảy - Giám đốc Sở;

2- Đồng chí Nguyễn Ngọc Thái - Phó Giám đốc Sở;

3- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thái - Phó Giám đốc Sở.

III. Bí thư Đảng ủy:

Đồng chí Phạm Văn Bảy - Giám đốc Sở.

IV. Phó Bí thư Đảng ủy:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thái - Phó Giám đốc Sở.

V. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở:

1- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở;

2- Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ngọc - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính;

3- Đồng chí Lê Trung Hiền - Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh;

4- Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Đảng ủy viên, Phó Trưởng ban phụ trách Ban quản lý di tích tỉnh;

5- Đồng chí Trần Hoa Thắng - Phó Chánh Thanh tra Sở.

VI. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở:

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở.

VII. Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở:

Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ngọc - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Tổ chức - Kế hoạch, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

 

 

Đoàn đại biểu của Sở dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

* Đại biểu chính thức (06 đồng chí):

1- Đồng chí Nguyễn Ngọc Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở;

2- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở;

3- Đồng chí Trần Doãn Xuân - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở;

4- Đồng chí Huỳnh Vĩnh Ngọc - Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Tổ chức - Kế hoạch, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở; Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở;

5- Đồng chí Nguyễn Trần Vỹ - Đảng ủy viên, Chánh Thanh tra Sở;

6- Đồng chí Lê Hoàng Phú - Đảng ủy viên, Chánh văn phòng Sở.

* Đại biểu dự khuyết (01 đồng chí):

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khuê - Bí thư Chi bộ các phòng quản lý Sở, Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao (Đại biểu dự khuyết).

 

 

Một số hình ảnh trong quá trình diễn ra Đại hội

 

                                                                                              Bài: Trần Vỹ (Văn phòng Đảng ủy Sở)

                                                                                              Ảnh: Thành Tâm (Phòng Quản lý du lịch)


Các tin cùng chuyên mục:
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017

Thống kê truy cập