Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Thực hiện tốt chủ trương xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chuyên mục: Gia đình | Đăng ngày: 20/03/2020

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27/02/2020 về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) và Thông báo kết luận số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Mục đích nhằm đánh giá quá trình thực hiện và kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư (khóa X). Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển gia đình trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Khẩu hiệu tuyên truyền về công tác gia đình. Ảnh: Bộ VHTTDL

Tổ chức Hội nghị tổng kết tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức và các tầng lớp nhân dân về công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư (khóa X) góp phần nhân rộng các mô hình điển hình, cách làm hiệu quả, thiết thực, đồng thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác gia đình.

Việc tổng kết Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư (khóa X) được tiến hành từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương.

Thanh Trúc (Phòng XDNSVH&GĐ)


Các tin cùng chuyên mục:
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017