Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Hệ thống văn bản
2038/QĐ-UBND
26/10/2018 Quyết định về việc công bố danh mục kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh theo tiêu chí quy định tại Điều 28, Luật di sản văn hóa và Khoản 9, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
2200/KH-SVHTTDL
26/08/2019 Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019
2346/SVHTTDL-TCPC
04/09/2018 V/v Hướng dẫn xét tặng giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ nhất năm 2018
168/2017/NĐ-CP
31/12/2017 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ v/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
06/2017/TT-BVHTTDL
15/02/2018 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
03/TB-SNV
09/01/2018 V/v tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính tỉnh Phú Yên năm 2017
208/KH-UBND
21/12/2017 Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 – 2018 tỉnh Phú Yên
05/2017/TT-BNV
15/08/2017 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
32/2017/QĐ-UBND
01/09/2017 V/v ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên
32/2017/QĐ-UBND
01/09/2017 V/v ban hành Quy chế Văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017