Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
VBCĐĐH của UBND tỉnh
362/QĐ-UBND
06/03/2020 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên
363/QĐ-UBND
06/03/2020 V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
361/QĐ-UBND
06/03/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
07/2020/QĐ-UBND
13/03/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
146/KH-UBND
09/07/2018 Thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP, ngày 06/10/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
143/KH-UBND
05/07/2018 V/v triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài đến năm 2030.
981/QĐ-UBND
05/12/2016 Về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Phú Yên – Hấp dẫn và Thân thiện”
2038/QĐ-UBND
26/10/2018 Quyết định về việc công bố danh mục kiểm kê các công trình xây dựng, địa điểm, cảnh quan thiên nhiên, khu vực thiên nhiên trên địa bàn tỉnh theo tiêu chí quy định tại Điều 28, Luật di sản văn hóa và Khoản 9, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa
03/TB-SNV
09/01/2018 V/v tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính tỉnh Phú Yên năm 2017
208/KH-UBND
21/12/2017 Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 – 2018 tỉnh Phú Yên
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017