Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Văn bản của Bộ
06/2017/TT-BVHTTDL
15/02/2018 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
05/2017/TT-BNV
15/08/2017 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
510/VHCS-TTCĐ
26/07/2017 V/v Thông báo thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam
2083/QĐ-BVHTTDL
24/05/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017