Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Văn bản của Chính phủ
168/2017/NĐ-CP
31/12/2017 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ v/v Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch
17/CT-TTg
09/05/2017 V/v tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo
  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017