Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Các phòng, đơn vị

Điều 5. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ

1. Văn phòng:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác hành chính, quản trị, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, công nghệ thông tin; công tác đối nội, đối ngoại, điều phối hoạt động các đơn vị trực thuộc theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và hoạt động của Sở.

b) Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng, không quá 02 (hai) Phó Chánh Văn phòng, các công chức chuyên môn và nhân viên.

2. Thanh tra:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm pháp luật trong phạm vi quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định.

b) Cơ cấu tổ chức của Thanh tra gồm: Chánh Thanh tra, 01 (một) Phó Chánh thanh tra, các thanh tra viên và chuyên viên.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát việc thu chi ngân sách nhà nước trong phạm vi toàn ngành; xây dựng kế hoạch, kinh phí hoạt động của ngành; quản lý tài chính, tài sản được giao của toàn ngành và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch-Tài chính gồm: Trưởng phòng, 01 (một) Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn.

4. Phòng Tổ chức - Pháp chế:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; công tác pháp chế; công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức - Pháp chế gồm: Trưởng phòng, 01 (một) Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn.

5. Phòng Quản lý văn hóa:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước các hoạt động về di sản văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan; thư viện; quảng cáo; văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động; văn học; xây dựng nếp sống văn hoá, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý văn hóa gồm: Trưởng phòng, không quá 02 (hai) Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn.

6. Phòng Quản lý thể dục thể thao:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về hoạt động thể dục, thể thao quần chúng; thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý thể dục thể thao gồm: Trưởng phòng, 01 (một) Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn.

7. Phòng Quản lý du lịch:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý du lịch gồm: Trưởng phòng, 01 (một) Phó Trưởng phòng và các công chức chuyên môn.

Điều 6. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

1. Bảo tàng tỉnh:

a) Vị trí, chức năng:

Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền các sưu tập hiện vật, tài liệu về lịch sử tự nhiên và xã hội nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân; tổ chức tiếp nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của bảo tàng; tổ chức các hoạt động dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng theo quy định của pháp luật.

Bảo tàng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh: Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc

Các phòng gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ, Phòng Nghiệp vụ.

2. Thư viện tỉnh:

a) Vị trí, chức năng:

Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và phát triển tài nguyên thông tin; tổ chức sử dụng chung tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện; truyền bá tri thức, giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí; ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ, hiện đại hóa thư viện; phát triển văn hóa đọc; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện khác trên địa bàn tỉnh theo phân công.

Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Thư viện tỉnh: Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc

Các phòng gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ, Phòng Nghiệp vụ.

3. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh:

a) Vị trí, chức năng:

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân; tổ chức chiếu phim tại rạp và chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi và phục vụ nhân dân miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang.

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh: Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc

Các phòng và tương đương trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ, Phòng Nghiệp vụ, Đội Chiếu phim lưu động, Đội Tuyên truyền lưu động.

4. Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển:

a) Vị trí, chức năng:

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng xây dựng các chương trình nghệ thuật dân tộc và hiện đại phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; tổ chức biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trong và ngoài tỉnh; tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát triển nghệ thuật ca múa nhạc dân gian của các dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nghệ thuật trên thế giới; xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên và nhạc công.

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển: Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc.

Các phòng trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ, Phòng Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn, Đoàn ca múa nhạc, Đoàn Nghệ thuật dân gian.

5. Ban Quản lý di tích tỉnh:

a) Vị trí, chức năng:

Ban Quản lý di tích tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ khoa học các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; tu bổ, tôn tạo di tích; quản lý và tổ chức các hoạt động để khai thác và phát huy giá trị các di tích được cấp có thẩm quyền phân cấp quản lý.

Ban Quản lý di tích tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Ban Quản lý di tích tỉnh: Trưởng Ban, 01 (một) Phó Trưởng Ban.

Các phòng trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ, Phòng Nghiệp vụ.

6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao:

a) Vị trí, chức năng:

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tuyển chọn, quản lý và đào tạo năng khiếu thể thao; huấn luyện các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh; tổ chức thi đấu, bồi dưỡng chuyên ngành thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao: Giám đốc và không quá 02 (hai) Phó Giám đốc.

Các phòng trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ, Phòng Huấn luyện, Phòng Tổ chức thi đấu.

7. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch:

a) Vị trí, chức năng:

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng cung cấp thông tin, tuyên truyền, quảng bá du lịch; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông du lịch; tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch và các dịch vụ công về du lịch.

b) Cơ cấu tổ chức:

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh: Giám đốc, 01 (một) Phó Giám đốc và các viên chức chuyên môn.

  • Phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển du lịch Phú Yên
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Liên kết hệ thống phần mềm

Thống kê truy cập