Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên <
Các phòng, đơn vị

Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ

I. Các phòng chuyên môn

1. Văn phòng

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác hành chính, quản trị, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, công nghệ thông tin; công tác đối nội, đối ngoại, điều phối hoạt động các đơn vị trực thuộc theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và hoạt động của Sở.

b) Cơ cấu tổ chức của Văn phòng: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, các công chức và các nhân viên.

2. Thanh tra

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch và quảng cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định.

b) Cơ cấu tổ chức của Thanh tra: Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, các thanh tra viên và công chức.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát việc thu chi ngân sách nhà nước trong phạm vi toàn ngành; xây dựng kế hoạch, kinh phí hoạt động của ngành; quản lý tài chính, tài sản được giao của toàn ngành và thực hiện theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch - Tài chính: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức.

4. Phòng Tổ chức - Pháp chế

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; công tác pháp chế; công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức - Pháp chế: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức.

5. Phòng Quản lý văn hóa và gia đình

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước các hoạt động về di sản văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan và công nghiệp văn hóa; thư viện; quảng cáo; văn hoá quần chúng, văn hoá dân tộc và tuyên truyền cổ động; văn học; xây dựng nếp sống văn hoá, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý văn hóa: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức.

6. Phòng Quản lý thể dục thể thao

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý thể dục thể thao: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức.

7. Phòng Quản lý du lịch

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý du lịch: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các công chức.

II. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

1. Bảo tàng tỉnh

a) Vị trí, chức năng

Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền các sưu tập hiện vật, tài liệu về lịch sử tự nhiên và xã hội nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; tổ chức tiếp nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động dịch vụ và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Bảo tàng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh gồm Giám đốc và Phó Giám đốc.

Các phòng gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ, Phòng Nghiệp vụ. Phòng thuộc Bảo tàng có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các viên chức và các nhân viên.

2. Thư viện tỉnh

a) Vị trí, chức năng

Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức các hoạt động dịch vụ và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Thư viện tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Thư viện tỉnh gồm Giám đốc và Phó Giám đốc.

Các phòng gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ, Phòng Nghiệp vụ. Phòng thuộc Thư viện có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các viên chức và các nhân viên.

3. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

a) Vị trí, chức năng

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các nhiệm vụ khác của địa phương; tổ chức các hoạt động dịch vụ, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và Phó Giám đốc.

Các phòng, đội gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ và Tuyên truyền, Đội Chiếu phim. Phòng, đội thuộc Trung tâm có Trưởng phòng (Đội trưởng), Phó Trưởng phòng (Phó Đội trưởng), các viên chức và các nhân viên.

4. Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển

a) Vị trí, chức năng

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng xây dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình ca, múa nhạc dân tộc và hiện đại phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam phục vụ nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần Nhân dân trong tỉnh; sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nghệ thuật ca múa nhạc dân gian của các dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nghệ thuật trên thế giới nhằm nâng cao trình độ, khả năng, chất lượng biểu diễn của diễn viên, nhạc công. Tham gia các chương trình biểu diễn, hội thi, hội diễn, liên hoan chuyên nghiệp cấp khu vực, quốc gia và giao lưu văn hóa nghệ thuật trong nước và nước ngoài. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức các hoạt động dịch vụ và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển và theo quy định của pháp luật.

Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Nhà hát gồm Giám đốc và Phó Giám đốc.

Các phòng, đoàn gồm: Phòng Hành chính và Tổ chức biểu diễn, Đoàn ca múa nhạc, Đoàn Nghệ thuật dân gian. Phòng, đoàn thuộc Nhà hát có Trưởng phòng (Trưởng đoàn), Phó Trưởng phòng (Phó Trưởng đoàn), các viên chức và các nhân viên.

5. Ban Quản lý di tích tỉnh

a) Vị trí, chức năng

Ban Quản lý di tích tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tu bổ, tôn tạo, quản lý và tổ chức các hoạt động để khai thác và phát huy giá trị của các di tích được cấp có thẩm quyền phân cấp quản lý; tổ chức các hoạt động dịch vụ và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý di tích tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý di tích tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Ban gồm Trưởng ban và Phó Trưởng ban.

Các phòng gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ, Phòng Nghiệp vụ. Phòng thuộc Ban có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các viên chức và các nhân viên.

6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

a) Vị trí, chức năng

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; quản lý, sử dụng huấn luyện viên, vận động viên các đội tuyển thể thao của tỉnh; tham gia thi đấu các giải thể thao trong nước và ngoài nước sau khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thi đấu các giải thể thao của tỉnh và đăng cai các giải thể thao trong nước, quốc tế sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp các ngành, Liên đoàn, Hội thể thao tổ chức các giải thể thao, hội thao; tổ chức các hoạt động dịch vụ và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và Phó Giám đốc.

Các phòng gồm: Phòng Hành chính và Tổ chức thi đấu, Phòng Huấn luyện. Phòng thuộc Trung tâm có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, các viên chức và các nhân viên.

7. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

a) Vị trí, chức năng

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch; tổ chức các hoạt động dịch vụ và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về du lịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức: Giám đốc Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm, các viên chức và các nhân viên.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái - Giám đốc Sở
ĐT: 0257 3554577     ĐTDT: 0982 509 091
Ông Nguyễn Văn Bình - Chánh Văn phòng Sở
ĐT: 0257.3555672     ĐTDĐ: 0392738089
Bà Trần Hoa Thắng - Chánh Thanh tra Sở
ĐT: 0257.3826153     ĐTDĐ: 0982194255
Thanh tra Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842733
Phòng CCHC Sở Nội vụ
ĐT: 0257 3842954
  • Phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển du lịch Phú Yên
  • Ghềnh Đá Đĩa | Tuyệt Tác Của Thiên Nhiên Phú Yên | Cảnh Đẹp Việt Nam | Flycam 4K
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 2) | VTV Review
  • Ngắm Trọn Phú Yên Thanh Bình Tươi Đẹp (Phần 1) | VTV Review
  • Hành trình khám phá Phú Yên, xứ sở Hoa Vàng Cỏ Xanh cùng hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Liên kết hệ thống phần mềm

Thống kê truy cập