Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên
Các phòng, đơn vị

Điều 3. Lãnh đạo Sở

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu;

3. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

4. Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và theo quy định của pháp luật;

5. Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

6. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở không kiêm chức danh Trưởng của đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị pháp lý cao hơn quy định khác). Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Tổ chức - Pháp chế;

đ) Phòng Quản lý văn hóa;

e) Phòng Quản lý thể dục thể thao;

g) Phòng Quản lý du lịch;

h) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

a) Bảo tàng tỉnh;

b) Thư viện tỉnh;

c) Trung tâm Văn hóa tỉnh;

d) Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển;

đ) Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng;

e) Ban quản lý di tích tỉnh;

g) Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao;

h) Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.

Điều 5. Biên chế công chức và số lượng người làm việc

1. Biên chế công chức trong các tổ chức tham mưu tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

2. Việc bố trí công tác đối với công chức, viên chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu ngạch, tiêu chuẩn chức danh, phẩm chất, năng lực, sở trường của công chức, viên chức nhà nước theo quy định.

Điều 6. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Văn phòng:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác: hành chính, quản trị, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, cải cách hành chính, tin học; công tác đối nội, đối ngoại, điều phối hoạt động các đơn vị trực thuộc theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; đảm bảo các điều kiện, phương tiện làm việc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở và hoạt động của Sở.

b) Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng và công chức chuyên môn, nhân viên.

2. Thanh tra:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật trong phạm vi quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức của Thanh tra gồm: Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh thanh tra, các thanh tra viên và chuyên viên.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác quản lý, sử dụng, kiểm soát việc thu chi ngân sách Nhà nước trong phạm vi toàn ngành; xây dựng kế hoạch, kinh phí hoạt động của ngành; quản lý tài chính, tài sản được giao của toàn ngành và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Kế hoạch-Tài chính gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

4. Phòng Tổ chức - Pháp chế:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng, kỷ luật, pháp chế và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh;

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức cán bộ gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

5. Phòng Quản lý văn hóa:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước các hoạt động về nghệ thuật biểu diễn; điện ảnh; mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; quyền tác giả, quyền liên quan; thư viện; quảng cáo, văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc, tuyên truyền cổ động; văn học trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý văn hóa gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

6. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về xây dựng nếp sống văn hóa, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

7. Phòng Quản lý thể dục thể thao:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về hoạt động thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý thể dục thể thao gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

8. Phòng Quản lý du lịch:

a) Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý du lịch gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn.

Điều 7. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

1. Bảo tàng tỉnh:

a) Vị trí, chức năng: Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng: tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền các sưu tập hiện vật, tài liệu về lịch sử tự nhiên và xã hội nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Tổ chức tiếp nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng theo quy định của pháp luật.

Bảo tàng tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Bảo tàng tỉnh, gồm:

- Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ; Phòng Nghiệp vụ; Phòng Kiểm kê bảo quản.

2. Thư viện tỉnh:

a) Vị trí, chức năng: Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương; tổ chức đăng ký, bảo quản, khai thác, sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương, các tài liệu trong nước và ngoài nước phù hợp với đặc điểm, yêu cầu phát triển của tỉnh; hướng dẫn các Thư viện ở địa phương xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động; tổ chức luân chuyển sách, báo lưu động phục vụ cho bạn đọc.

Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh, gồm:

- Lãnh đạo Thư viện tỉnh: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ; Phòng Biên mục; Phòng Công tác bạn đọc; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Phong trào và dịch vụ tham khảo.

3. Trung tâm Văn hóa tỉnh:

a) Vị trí, chức năng: Trung tâm Văn hóa tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.

Trung tâm Văn hóa tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng và tương đương trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Nghệ thuật quần chúng; Phòng Tuyên truyền cổ động, triển lãm; Đội Tuyên truyền lưu động.

4. Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển:

a) Vị trí, chức năng: Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng xây dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình ca, múa nhạc dân tộc và hiện đại phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam phục vụ nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần nhân dân trong tỉnh; sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nghệ thuật ca múa nhạc dân gian của các dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nghệ thuật trên thế giới nhằm nâng cao trình độ, khả năng, chất lượng biểu diễn của diễn viên, nhạc công và các chương trình biểu diễn, hội thi, hội diễn, liên hoan chuyên nghiệp cấp khu vực, quốc gia và mở rộng giao lưu văn hóa nghệ thuật trong nước và nước ngoài.

Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Về cơ cấu tổ chức của Nhà hát ca múa nhạc dân gian Sao Biển, gồm:

- Lãnh đạo Nhà hát: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng và tương đương trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ; Phòng Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn; Đoàn Ca múa nhạc; Đoàn Nghệ thuật dân gian.

5. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bong:

a) Vị trí, chức năng: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng tổ chức khai thác, phát hành và in sang, kinh doanh băng, đĩa hình, đĩa nhạc; chiếu phim tại rạp và chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, đồng bào dân tộc miền núi, hải đảo và lực lượng vũ trang.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng và tương đương trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ; Phòng Nghiệp vụ; Các Đội chiếu phim lưu động; Rạp Hưng Đạo.

6. Ban Quản lý di tích tỉnh:

a) Vị trí, chức năng: Ban Quản lý di tích tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ khoa học các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. Quản lý và tổ chức các hoạt động để khai thác và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được cấp có thẩm quyền phân cấp quản lý.

Ban Quản lý di tích tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích:

- Lãnh đạo Ban: Trưởng Ban và không quá 02 Phó Trưởng Ban.

- Các phòng trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ; Phòng Nghiệp vụ.

7. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao:

a) Vị trí, chức năng: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng tuyển chọn, quản lý, huấn luyện nâng cao các đội tuyển thể thao của tỉnh và tổ chức thi đấu, bồi dưỡng chuyên ngành thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động.

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao, gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ; Phòng Huấn luyện; Phòng Tổ chức thi đấu.

8. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch:

a) Vị trí, chức năng: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng tổ chức các hoạt động sự nghiệp và thực hiện các dịch vụ công về thông tin và xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh, gồm:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng trực thuộc gồm: Phòng Hành chính - Tài vụ; Phòng Nghiệp vụ.

  • Hoạt động của Chi đoàn Sở VHTTDL Phú Yên nhiệm kỳ 2014 -2017
  • Trailer Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017